EKSPERTIIS

Alati ei suju kõik nii nagu plaanitud ja mõnikord läheb ehituse osapoolte vahel ka vaidluseks. Ehitise ekspertiisi vajad siis, kui käimas on tsiviilvaidlus, kindlustusvaidlus, kohtuvaidlus või mõni muu menetlus ning tuleb tellida sõltumatu hinnang erapooletult eksperdilt. Sellise ekspertiisi tegemise õigus on riiklikult tunnustatud eksperdil ning kogu tegevust reguleerib kohtuekspertiisiseadus.

Eksperdi hinnangut soovib tavaliselt menetluses tõendina kasutada:

  • kohus
  • Politsei- ja Piirivalveamet
  • Päästeamet
  • Tarbijakaitse, Tehnilise Järelevalve Amet, kohalik omavalitsus
  • kindlustusandja

Ka siis, kui sul on ees ootamas vaidlus tellija, töötaja, naabri või kindlustusandjaga, võid omal algatusel ekspertiisi tellida. See aitab osapooltel paremini toimunut mõista ning kokkuleppele jõuda. Kui kokkulepet ei saavutata, määrab eksperdi kohus riiklikult tunnustatud ekspertide seast.

ACTO Consult’i võtmeisik Margus Sarmet on riiklikult tunnustatud ekspert, kellel on õigus ehitustehnilist ekspertiisi läbi viia. Riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja peab Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (https://www.ekei.ee/et/koostoo/riiklikult-tunnustatud-eksperdid).

Vali professionaalne ja suurte kogemustega ekspert, kelle hinnangut saad usaldada ja kelle arvamus maksab!

Vaata lisainfot www.kohtuekspert.ee

Võta ühendust!